Formularz rejestracyjny

Rejestracja czynnych i biernych uczestników wydarzenia
Invalid Input

nieprawidłowy adres

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

0/1800

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Odbiór faktury nastąpi w dniu konferencji. W przypadku zaistnienia potrzeby wcześniejszego wystawienia faktury prosimy o kontakt z organizatorem.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet w Białymstoku, ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok.

2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, odpowiadającego za prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uwb.edu.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu rejestracji i udziału w konferencji „Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Kultura w Polsce w XXI wieku. Konteksty społeczne, kulturowe i medialne.” Organizowaną przez Instytut Socjologii i Kognitywistyki Uniwersytet w Białymstoku i Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku

4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów oraz art. 6 ust. 1 lit. b tj. - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do rejestracji i wzięcia udziału w konferencji.

6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane podmiotom zewnętrznym.

7. Współorganizator konferencji: Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku nie będzie podmiotem przetwarzającym dane osobowe.

8. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania a także przez okres wymagany przez przepisy prawa.

9. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszalności danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Ilekroć zaistnieje okoliczność, że przetwarzanie naruszy przepisy obowiązującego prawa – ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

11. Przekazane na potrzeby organizacji konferencji dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Invalid Input

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z powyższymi informacjami i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracyjnym dla celów związanych z realizacją konferencji „Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Kultura w Polsce w XXI wieku. Konteksty społeczne, kulturowe i medialne.” organizowanej przez Uniwersytet w Białymstoku.

Przepisz tekst
Invalid Input

Patronaty i sponsorzy

Honorowy Patronat Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Honorowy Patronat Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Honorowy Patronat Narodowego Centrum Kultury
Honorowy Patronat Narodowego Centrum Kultury
Honorowy Patronat Wojewody Podlaskiego
Honorowy Patronat Wojewody Podlaskiego
Honorowy Patronat Marszałka Województwa Podlaskiego
Honorowy Patronat Marszałka Województwa Podlaskiego
Honorowy Patronat Rektora UwB prof. R. Ciborowskiego
Honorowy Patronat Rektora UwB prof. R. Ciborowskiego